WIELKOSC LITER

Cpanel

Spis treści zeszytu 3/2016

ALEKSANDRA TOWAREK, JOANNA ZDUNEK, JAROSŁAW MIZERA, ANNA DOBKOWSKA, RAFAŁ MOLAK
Influence of the corrosive environment on the Portevin–Le Chatelier plastic instability phenomenon in Al–1Mg and Al–3Mg model alloys
Wpływ środowiska korozyjnego na niestabilność odkształcenia plastycznego Portevin–Le Chatelier w modelowych stopach Al–1Mg i Al–3Mg

GRAŻYNA MRÓWKA-NOWOTNIK, JAN SIENIAWSKI, ANDRZEJ NOWOTNIK, ANDRZEJ GRADZIK
Analysis of precipitation strengthening process in 2xxx aluminium alloys
Analiza procesów wydzielania faz umacniających w stopach aluminium grupy 2xxx

PRZEMYSŁAW LITWA, KRZYSZTOF PERKOWSKI, IZABELA KOBUS, MARTA ZIEMNICKA-SYLWESTER, TOMASZ CZUJKO,ROBERT A. VARIN
The effect of porosity on thermal properties of TiB2-based Cu cermets obtained by ball milling and containerless HIP
Wpływ porowatości na właściwości cieplne cermetali na osnowie TiB2 z Cu otrzymanych przez mielenie mechaniczne i HIP

KATARZYNA NATALIA BRASZCZYŃSKA-MALIK, ELŻBIETA PRZEŁOŻYŃSKA
Fabrication of AM50 magnesium matrix composite with titanium particles by stir casting method
Wytwarzanie metodą odlewniczą kompozytu na osnowie stopu magnezu AM50 z cząstkami tytanu

ADAM GNATOWSKI, MATEUSZ CHYRA
Examinations of thermomechanical properties and structure of polyethylene with cardboard fibre and colourant composites after electrochemical ageing
Badania właściwości termomechanicznych i struktury kompozytów polietylenu z włóknem tekturowym i barwnikiem po starzeniu elektrochemicznym

ZBIGNIEW OKSIUTA
Study of microstructure and mechanical properties of 14% Cr ODS steel produced by hot isostatic pressing followed by hot forging
Badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych ferrytycznej stali ODS wytworzonej metodą HIP i kucia na gorąco

MARCIN GODZIERZ, PAWEŁ WILKOŁEK, GÖZDEN TORUN, TOMASZ PAWLIK, MAŁGORZATA SOPICKA-LIZER
Influence of leather tanning waste addition and sintering parameters on physical and mechanical properties of ceramic granules
Wpływ dodatku odpadów garbowniczych oraz parametrów spiekania na fizyczne i mechaniczne własności ceramicznych granul

Szanowni Czytelnicy i Autorzy

 W trosce o poszerzenie grona Czytelników i lepsze udostępnienie wyników prezentowanych w artykułach publikowanych w czasopiśmie „Inżynieria Materiałowa”, zespół redakcyjny zgodnie z sugestiami środowiska naukowego i na podstawie dyskusji prowadzonej wśród członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego od roku 2016 przyjął nową formułę wydawania naszego periodyku, wchodzącego w 36. rok swojego istnienia.

Obecnie czasopismo, którego nazwa od roku 2015 otrzymała rozszerzenie anglojęzyczne i brzmi „Inżynieria Materiałowa Materials Engineering”, publikuje pełne artykuły wyłącznie w języku angielskim, ale towarzyszą im rozszerzone streszczenia i podpisy rysunków oraz tabel w języku polskim. W przypadku prac, których wszyscy Autorzy są obcokrajowcami przygotowanie wersji polskojęzycznej nie jest wymagane. Wszelkie informacje dotyczące publikacji nowych książek, imprez naukowych, działalności badawczej i dydaktycznej są publikowane w języku polskim, chyba że ich Autorzy zechcą, aby był to tekst w języku angielskim.

Taka nowa formuła redagowania naszego czasopisma ma za zadanie zachowanie jego dotychczasowej roli ‑ konsolidującej krajowych specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej, jak i roli dydaktycznej polegającej na kształtowaniu wśród młodych adeptów dyscyplin związanych z inżynierią materiałową nawyku korzystania z literatury fachowej. Jak powszechnie wiadomo proces ten na początkowym etapie następuje w języku ojczystym, stąd polska skrócona wersja artykułu, a następnie rozszerza się o język angielski będący w naszych czasach wspólnym językiem nauki i techniki.

Jednak celem podstawowym podjętych działań jest to, aby „Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” znalazła się w głównych bazach literatury naukowej, jakimi są Scopus i Web of Science (Journals Citations Report), a w przyszłości uzyskała IF. Wymaga to jednak przede wszystkim akceptacji i szerokiego współdziałania Autorów publikowanych prac. Zachętę w tej kwestii stanowi opinia ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas ostatniej walidacji czasopism naukowych i technicznych, w wyniku której artykuł publikowany w „Inżynierii Materiałowej Materials Engineering” otrzymuje 13 punktów. Ponadto Autor po opublikowaniu artykułu otrzyma wersję PDF swojej pracy, którą będzie mógł natychmiast zamieścić w mediach społecznościowych, np. Research Gate, będących aktualnie najszybszą drogą rozpowszechnienia prac naukowych. Informacje o tym jak przygotować artykuł znajdą Państwo na stronie Wskazowki dla Autorów. W razie potrzeby dodatkowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Czytaj więcej: List

Punktacja czasopisma

Mamy przyjemność poinformować, że zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2015 roku Listą czasopism punktowanych za artykuł opublikowany w naszym czasopiśmie Autorzy otrzymują 13 punktów.

Artykuł otrzymuje 13 punktów w ocenie MNiSW!

Nowe wskazówki dla Autorów!

Zapraszamy do odwiedzin na naszej stronie internetowej!

W menu "Dla Autorów/Wskazówki dla Autorów" opublikowaliśmy nowe zasady przygotowania prac do "INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ MATERIALS ENGINEERING!

Spis treści zeszytu 2/2016

AGNIESZKA SZCZOTOK, BARBARA KOŚCIELNIAK
Characterization of IN713C superalloy microstructure after high temperature creep test by LM, SEM and STEM
Charakterystyka mikrostruktury nadstopu IN713C po próbie pełzania w wysokiej temperaturze za pomocą metod LM, SEM i STEM

STANISŁAW ROSKOSZ, RAFAŁ CYGAN
Investment casting parameters impact on IN 713C nickel-based superalloy microstructure
Wpływ parametrów technologicznych odlewania na strukturę odlewów precyzyjnych z nadstopu niklu IN 713C

ANETA SZEWCZYK-NYKIEL, JAN KAZIOR
The influence of aging temperature on corrosion resistance of sintered 17-4 PH stainless steel
Wpływ temperatury starzenia na odporność na korozję wżerową spiekanej stali nierdzewnej 17-4 PH

GRZEGORZ KWIATKOWSKI, DARIUSZ ROZUMEK
The effect of heat treatment parameters on the structure and fatigue cracks growth in steel–titanium bimetal
Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i rozwój pęknięć zmęczeniowych bimetalu stal–tytan

MONIKA KRZYWICKA, JERZY GRUDZIŃSKI, JAROSŁAW TATARCZAK, PIOTR ŚCIBISZ
Study on the surface of the polymer insert of the knee replacement using pulsed thermography
Badanie stanu powierzchni wkładki polimerowej endoprotezy stawu kolanowego metodą termografii impulsowej

WITOLD SARNA, JANUSZ KOZAKIEWICZ, JAROSŁAW PRZYBYLSKI, KRYSTYNA SYLWESTRZAK
RVC — reticulated vitreous carbon. Structure, precursor polymer materials, process of manufacturing and applications
RVC — retykulowany węgiel szklisty. Struktura, prekursory polimerowe, proces wytwarzania oraz zastosowanie

Spis treści zeszytu 1/2016

DARIA MIKOŁAJCZAK, ADAM PIASECKI, MICHAŁ KULKA, NATALIA MAKUCH
Laser alloying of 316L steel with boron using CaF2 self-lubricating addition
Laserowe stopowanie stali 316L borem z dodatkiem samosmarującym CaF2

NATALIA MAKUCH, MICHAŁ KULKA, PIOTR DZIARSKI
Fracture toughness of gas borided Nimonic 80A alloy
Odporność na kruche pękanie borowanego gazowo stopu Nimonic 80A

KAROL POPŁAWSKI, BEATA KUCHARSKA, ELŻBIETA JEZIERSKA, JERZY R. SOBIECKI
Microstructure studies of nickel-carbon nanotubes nanocomposite coatings formed by electrodeposition
Mikrostruktura powłok nanokompozytowych nikiel-nanorurki węglowe wytworzonych przez elektroosadzanie

JOANNA PIWOWARCZYK, ROMAN JĘDRZEJEWSKI, JOLANTA BARANOWSKA
Influence of atmosphere composition on the structure and properties of aluminum oxynitride coatings deposited by PLD method
Wpływ składu atmosfery na budowę i właściwości powłok z tlenoazotku glinu otrzymanych metodą PLD

KAZIMIERZ J. DUCKI
The characteristic of deformability of Fe–Ni superalloy during high-temperature deformation
Charakterystyka odkształcalności nadstopu Fe–Ni podczas odkształcania plastycznego na gorąco

TOMASZ PAWLIK, DANIEL MICHALIK, MAŁGORZATA SOPICKA-LIZER, RADOSŁAW LISIECKI
Effect of AlF3 and H3BO3 fluxes on the structure and optical properties of Ca-α-SiAlON:Eu2+ phosphor powders
Wpływ topników AlF3 i H3BO3 na strukturę i właściwości optyczne luminescencyjnych proszków Ca-α-Sialon:Eu2+

Jesteś tutaj: Home