WIELKOSC LITER

Cpanel

Review procedure

of articles published in "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" periodical, printed by SIGMA-NOT


 1. After positive verification of the submitted scientific article, as corresponding to the journal’s profile, the Editor-in-Chief will choose a reviewer from among renowned experts in the field. The reviewer has to be either a professor, a Ph.D. with habilitation, or in exceptional cases, a Ph.D., who must guarantee:
  • an independent opinion,
  • present no conflict of interest (having no personal or professional relationship to the author of the paper),
  • to maintain secrecy concerning the substance of the article and opinion about the paper.
 2. The editorial board then sends the article to the reviewer with a request for review (on an enclosed review form).
 3. The reviewer’s identity is kept secret but can be disclosed upon the author’s request (and with reviewers’s consent) in case of a negative review or with an article that contains disputable elements.
 4. When the review is received, the Editor-in-Chief:
  • informs the author that a positive review was submitted and no alterations are required,
  • forwards the review to the author if alterations are needed. The author is obligated to make corrections in response to the review; if the author disagrees with required alterations, (s)he should write a response to the review and forward it to Editor-in-Chief,
  • if the review states, that the article with changes should be reviewed again for positive approval, the corrected version of paper is once again sent to the reviewer.
 5. The final decision regarding acceptance or rejection of articles is made by the journal’s Editorial Board on the basis of remarks made in the review and the final version of the article submitted by the author.
 6. If one negative review was received, a paper can be sent for another review to a different reviewer.
 7. Two negative reviews result in rejection of article.
 8. The final version of the paper, edited and typeset for printing, is sent to the author for the author’s final correction.
 9. Along with author’s correction, a “license agreement” is sent to the author, who is required to complete it, sign it, and send it back promptly.
 10. Non-scientific submissions e.g. those regarding new books, conferences, competitions, and advertisements, do not undergo review and are accepted for publication at the discretion of the Editor-in-Chief.

Procedura recenzowania

materiałów autorskich publikowanych w czasopiśmie „Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” Wydawnictwa Czasopism i Książek technicznych SIGMA-NOT


 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru Recenzentów spośród uznanych w danej dziedzinie autorytetów z Polski i zagranicy, przy czym wybrany Recenzent – z tytułem naukowym profesora, doktora habilitowanego lub w wyjątkowych przypadkach doktora musi gwarantować:
  • niezależność opinii,
  • brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź zawodowych z Autorem artykułu,
  • zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów jak i opinii o nich.
 2. Redakcja kieruje artykuł do przyszłych Recenzentów z prośbą o recenzję wraz z formularzem recenzji.
 3. Personalia Recenzentów są niejawne i mogą być udostępnione na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne
 4. Po wpłynięciu recenzji Sekretarz Redakcji:
  • w przypadku recenzji niewymagającej poprawek informuje Autora o jej wpłynięciu,
  • w przypadku recenzji zawierającej uwagi krytyczne kieruje ją do Autora, który zobligowany jest do wykonania wymaganych poprawek; w przypadku uwag, z którymi Autor się nie zgadza wymagane jest przygotowanie odpowiedzi na recenzję,
  • jeżeli w recenzji jest wymagane ponowne zaopiniowanie poprawionej pracy przez Autora, pracę jeszcze raz kieruje się do Recenzenta.
 5. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 6. W przypadku jednej recenzji negatywnej praca może być skierowana do innego Recenzenta.
 7. W przypadku dwóch recenzji negatywnych praca zostaje odrzucona.
 8. Końcowa wersja artykułu, po złamaniu i makietowaniu zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.
 9. Jednocześnie z korektą autorską Autor otrzymuje druk "Umowy licencyjnej", którą jest zobligowany wypełnić i niezwłocznie przesłać do Redakcji.
 10. Teksty o charakterze nienaukowym np. dotyczące nowych książek, konferencji, konkursów, reklam nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku przez Redaktora Naczelnego.
You are here: Home For Authors Review procedure