WIELKOSC LITER

Cpanel

Guide to Authors


 

 I. Contents

"INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" is part of the General Technical Society. The journal publishes articles regarding materials issues in all aspects of the national economy. The journal covers subjects involving metallurgical materials, plastics, ceramics and composites in a variety of practical applications. In terms of article content, "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" primarily comprise of problem-study papers, large-scale research papers, technical announcements, scientific news, indices and elaborations of domestic as well as foreign literature, reviews of interesting publications, abridged versions of doctoral and habilitation theses, lists of more interesting patents and schedules of meetings/conferences in the materials science area of interest.

"INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" is mainly directed to faculty members and professional engineers and technicians who deal with solving material and technological problems in manufacturing and development processes. The journal creates a field for information exchange about scientific work achievements at universities and research facilities.

Articles submitted for publication in "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" should be consistent and coherent. The text should be divided into chapters with appropriate titles, chapters numbered successively with a maximum of three levels of subsection nesting. The submitted article should only use SI units. Each article should conclude with a list of literature drawn on, numbered in the order quoted in the text. Along with the article, two abstracts are required: an English (250-300 words) and a Polish version. Abstracts in Polish should be of full-page (two columns of text) length, with arrangement of chapters in accordance with the editorial template indicated above.

Warning: Since 2016, "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" is being published in English. Articles include extended (one full-page) abstracts in Polish.


The paper will be printed only if positive reviews are granted.

II. Formal requirements

 • “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” only publishes articles that have not been published earlier in other journals.
 • Included with the submitted manuscript should be the author/authors name and surname, degree, place of work, and contact. information For the author designated as the corresponding author – e-mail address, mobile and work phone numbers are required. Please provide contact details only for the corresponding author.
 • The manuscript should be submitted in an editable Word file, prepared according to the template published at the bottom of this page.
 • All figures, charts, schematics, and photographs should be named as figures in the text and numbered consecutively with Arabic numerals. Tables should also be numbered with Arabic numerals.
 • Greek letters and other symbols should be inserted in a Times New Roman font (not Symbol font) in Unicode coding. Symbol font should be used only if there is no corresponding symbol in Unicode coding of Times New Roman.
 • Captions under figures, should be in non-italic, 10 pt. Arial font. Assuming that an image will be printed at a scale of 1:1, maximum width of the image with caption, in a single-column width is 9 cm, in a two-column width – 18.5 cm. Charts and photographs cannot have an outer frame. Any lines used in the figures should have minimum width of 0.5 pt. Please remember that images will be converted to black and white in the printed version of the journal. In the electronic version, they will be left in original colors.
 • All images should be attached as separate files in the original, printable quality (the resolution of greyscale images, min. 600 dpi, color images min. 300 dpi). Accepted image file formats are: PDF, TIFF, EPS, AI, CDR, JPEG – the first two preferred.
 • Microphotographs must have a (measurement) segment with its true length instead of magnification multiplier. Figure captions should primarily explain what is in the image; the conditions/method/manner in which the image was obtained are to be added at the end of the description.
 • Tables and figures must have captions in Polish and English.
 • An automatically numbered list of literature used should appear at the end of the article. The number of the cited/quoted title should be put in square brackets e.g. [1], [1÷5], [1, 3÷5] – please use the “÷” sign to refer to the range of titles. Book sources should be listed in the following order: author’s/authors’ surname, first name initials (separated with space from surname), colon, full text title in original form and language ended with a comma, publisher, place of publication, year of publication in round brackets. While quoting an article: author’s/authors’ surname, first name initials, colon, full article title in original form and language ended with a comma, journal’s title, volume, journal number in round brackets, year of publication in round brackets, range of pages. Journal title, volume, year of publication, and pages are separated with a space and with no punctuation signs (check the examples in the template/article form).
 • An acceptable manuscript should have the article text in English, an abstract in English, an xtended abstract in Polish, and each image of printable quality in a separate file.
 • Each author (authors group) of a published article is entitled to one printed copy of the journal and the rights to use the pdf version of the article. There is no royalty for authors. Submit articles to:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Submission of an article implies that the work described has not been published previously and will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language. It is assumed that by submitting the paper, the author is declaring that the article in this form was not published before and will not be published in other journals.

III. Article template

Instructions for Authors.doc 

Instrukcja_dla_Autorów.doc

 


Wskazówki dla Autorów


 

 I. Treść

"INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" jest organem Naczelnej Organizacji Technicznej. Na swoich łamach zamieszcza artykuły dotyczące problemów materiałowych we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej. Tematyka tych artykułów dotyczy materiałów metalicznych, tworzyw sztucznych i ceramiki oraz kompozytów w różnorodnych formach ich praktycznego wykorzystania. Pod względem zestawu treści "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" zawiera artykuły głównie o charakterze problemowym i przeglądowym oraz komunikaty techniczne, doniesienia naukowe, wykazy i omówienia literatury krajowej i światowej, recenzje ciekawych wydawnictw, skróty prac doktorskich i habilitacyjnych, wykazy ciekawszych patentów, jak również kalendarium imprez związanych z problematyką inżynierii materiałowej.

"INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" jest adresowana przede wszystkim do inżynierów i techników rozwiązujących problemy materiałowe i technologiczne w swojej działalności projektowej i produkcyjnej, stanowiąc forum wymiany informacji o osiągnięciach i efektach pracy naukowej w uczelniach wyższych i instytutach badawczych.

Artykuł zgłoszony do opublikowania w "INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ MATEIRALS ENGINEERING" powinien być zwarty i przejrzysty. Tekst powinien być podzielony na rozdziały, odpowiednio zatytułowane, kolejno numerowane (maksymalnie 3 poziomy numerowania). W treści artykułu należy stosować wyłącznie jednostki układu SI. Po artykule powinien być zamieszczony wykaz wykorzystanej literatury ponumerowany w takim porządku, w jakim poszczególne pozycje są cytowane w tekście. Artykuły powinny być zaopatrzone w dwa streszczenia: w języku angielskim (250-300 słów) oraz w języku polskim. Streszczenie w języku polskim powinno wypełniać całą jedną stronę druku (dwie kolumny), mieć wymagany układ treści oraz być przygotowane zgodnie z formatką udostępnioną przez redakcję i wskazówkami zawartymi w tej formatce.

Uwaga:. OD ROKU 2016 W CZASOPIŚMIE "INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MATERIALS ENGINEERING" ARTYKUŁY SĄ PUBLIKOWANE W JĘZYKU ANGIELSKIM I SĄ UZUPEŁNIONE O ROZSZERZONE, JEDNOSTRONICOWE STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM.


Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

II. Wymagania formalne

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA zamieszcza wyłącznie opracowania nie publikowane dotychczas w innych czasopismach.
 • Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć imieniem i nazwiskiem autora(ów), miejscem pracy autora(ów) oraz adresem e-mail autora do korespondencji (proszę podać tylko jeden e-mail). Praca powinna być przygotowana w edycji komputerowej zgodnie z formatką udostępnioną przez redakcję.
 • Do pracy należy dołączyć rozszerzone informacje o autorach: tytuły/stopnie naukowe, miejsca pracy, e-maile oraz telefony: stacjonarny i komórkowy - tylko do autora do korespondencji.
 • Tekst należy przygotować w edycji komputerowej, wykorzystując edytor tekstu Word, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formatce.
 • Wszelkie rysunki, wykresy, schematy, fotografie należy nazwać w tekście rysunkami i numerować kolejnymi cyframi arabskimi, tabele także numerować cyframi arabskimi.
 • Litery greckie i inne symbole należy wstawiać z czcionki Times New Roman (nie Symbol) w kodowaniu Unicode. Czcionki Symbol należy używać tylko wtedy, gdy potrzebnego znaku nie ma w kodowaniu Unicode czcionki Times New Roman.
 • Rysunki należy wykonać w edycji komputerowej, przestrzegając obowiązujących zasad rysunkowych. Opis rysunków powinien być wykonany pismem prostym Arial o wysokości 10 p. (przy założeniu, ze rysunek zostanie wydrukowany w skali 1:1 maksymalna szerokość z opisem rysunku jednoszpaltowego wynosi 9 cm, a dwuszpaltowego 18,5 cm). Wykresy i zdjęcia nie mogą mieć ramek zewnętrznych. Minimalna grubość linii na rysunkach to 0,5 pkt. Proszę pamiętać, że rysunki do druku wersji papierowej będą konwertowane do czarno-białych. W wersji elektronicznej pozostaną kolorowe.
 • Rysunki należy dołączyć każdy w oddzielnym pliku, w wersjach oryginalnych o jakości drukarskiej (rozdzielczość obrazów w odcieniach szarości min. 600 dpi, kolorowych min. 300 dpi). Akceptowalne formaty plików to: PDF, TIFF, EPS, AI, CDR, JPEG - preferowane dwa pierwsze formaty.
 • Na mikrofotografiach jest konieczne umieszczenie odcinka z określeniem jego rzeczywistej długości. Nie podaje się powiększenia w podpisie. Podpis powinien przede wszystkim objaśniać to, co przedstawia fotografia; na końcu podpisu podaje się informacje o sposobie/warunkach/trybie jej uzyskania.
 • Rysunki i tabele muszą mieć podpisy w językach angielskim i polskim.
 • Na końcu artykułu należy podać ponumerowany automatycznie wykaz literatury, z której autor korzystał przy opracowaniu artykułu. Numer cytowanej pozycji w tekście należy umieszczać nawiasie kwadratowym, np. [1], [1÷5], [1, 2÷5] - należy stosować znak ÷ dla zakresu numerów prac. Przy cytowaniu pozycji książkowych, należy podać kolejno: nazwisko autora(ów), inicjały imion (rozdzielone spacją), dwukropek, pełny tytuł dzieła w oryginale zakończony kropką, wydawcę, miejsce wydania, rok wydania w nawiasie okrągłym, natomiast przy cytowaniu prac z czasopism kolejno: nazwisko autora(ów), inicjały imion, dwukropek, tytuł artykułu w oryginale zakończony kropką, tytuł czasopisma, tom, numer w nawiasie okrągłym, rok w nawiasie okrągłym, zakres stron; tytuł czasopisma, tom, numer, rok i strony oddziela się spacjami, bez żadnych znaków interpunkcyjnych (tak jak w przykładach w formatce).
 • Poprawnie opracowany maszynopis powinien zawierać: tekst podstawowy w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim, rozszerzone streszczenie w języku polskim, każdy rysunek o jakości publikacyjnej w oddzielnym pliku.
 • Autor (lub zespół autorski) artykułu wydrukowanego otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma oraz prawo do wykorzystania pliku pdf z artykułem. Redakcja nie przewiduje honorariów autorskich. Teksty artykułów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redakcja uważa, że Autor nadsyłając pracę do druku oświadcza tym samym, że nie była ona i nie będzie w tej samej postaci publikowana w innym Czasopiśmie.

III. Formatki

Instructions for Authors.doc 

Instrukcja_dla_Autorów.doc

You are here: Home For Authors Guide to Authors