WIELKOSC LITER

Cpanel

About the journal


TThe bimonthly journal “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” has been published continually since September 1980 as “Inżynieria Materiałowa” and since January 2016 as “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering”. This periodical presents scientific and technical aspects of design, manufacturing, research, selection and usage of materials, such as metals, ceramics, polymers and composites. The journal promotes and propagates domestic and global achievements in the development of advanced materials and technologies, including modern iron and non-iron metals alloys, intermetallic alloys, biomaterials, composites, layered materials, surface engineering, and nano- and gradient materials. Moreover, the journal disseminates research on modern methods of chemical composition, structure, and materials’ properties. “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” emphasizes issues surrounding the selection of materials for specific applications. The journal widely disseminates the use of informatics and computer techniques for materials research and modelling of effects occurring in technological processes and structure affecting processes. Initially, “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” was a forum for presenting and promoting domestic materials’ research results, completed within central research programs. Later, results of international research and of course/training programs also began to be presented. Over the course of its forty-year existence, “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” has constantly improved its content and editorial form. In 1996, the Polish Society of Materials (PTM), which brings together the most important Polish scientists and experts in materials science, took over scientific oversight of the journal, and the members of the PTM are presently responsible for the profile and content of published articles. Until 2015, articles were published in Polish or English, with abstracts in both languages. However, since 2016, they began to be published in English with a shortened version in Polish. The profile and development direction of “Inżynieria Materiałowa Materials Engineering” also aids in integrating three sectors – science facilities, research centers and industry branches manufacturing materials. The journal is a valued teaching resource for students and Ph.D. students, as well as for engineers who want to update their knowledge. Through reviews of textbooks and monographs, the journal contributes to keeping teaching processes and curricula at Polish universities up to date. The journal can be found in Polish scientific and research institutions, libraries, and in an electronic version on the SIGMA-NOT publisher website (electronic archival issues available since 2004), as well as on the imat.polsl.pl website.

 


 

Dwumiesięcznik Inżynieria Materiałowa ukazuje się nieprzerwanie od września 1980 roku i jest głównym ogólnopolskim periodykiem prezentującym na swych łamach szeroki profil zagadnień naukowych i technicznych dotyczących projektowania, wytwarzania, badania oraz doboru i użytkowania materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów o przeznaczeniu konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Czasopismo promuje i upowszechnia krajowe i światowe osiągnięcia w zakresie rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii, w tym nowoczesnych stopów żelaza i metali nieżelaznych, stopów opartych na związkach międzymetalicznych, biomateriałów, kompozytów, materiałów warstwowych, inżynierii powierzchni, nanomateriałów i materiałów gradientowych. Propaguje nowoczesne metody badania składu chemicznego, struktury i właściwości materiałów. Szczególne miejsce w profilu Inżynierii Materiałowej zajmują zagadnienia doboru materiałów do określonych zastosowań. Czasopismo upowszechnia stosowanie technik informatycznych w badaniach materiałoznawczych oraz modelowania zjawisk zachodzących w procesach technologicznych i kształtowania struktury. Inżynieria Materiałowa stanowi główne forum prezentowania i upowszechniania wyników krajowych badań materiałoznawczych realizowanych w ramach centralnych programów badawczych – jako projekty indywidualne, zamawiane, celowe i promotorskie – oraz w międzynarodowych programach badawczych i szkoleniowych.
 W całym 32-letnim okresie ukazywania się Inżynieria Materiałowa doskonali zarówno treść jak i formę edycyjną. Zapoczątkowany w 1996 roku współudział Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w redagowaniu czasopisma przyczynił się do unowocześnienia jego profilu oraz zwiększenia zakresu jego oddziaływania.
 Dzięki edycji anglojęzycznych zeszytów specjalnych obejmujących materiały organizowanych w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych, Inżynieria Materiałowa zyskuje zasięg międzynarodowy.
 Zamieszczając na swych łamach recenzje ukazujących się w kraju podręczników i monografii Inżynieria Materiałowa wnosi wkład w unowocześnienie programów kształcenia i procesów dydaktycznych w krajowych uczelniach.
 Profil i linia rozwojowa Inżynierii Materiałowej przyczyniają się do integracji trzech krajowych pionów nauki oraz ośrodków badawczych i gałęzi przemysłu wytwarzających materiały. Czasopismo jest cenioną pomocą dydaktyczną dla studentów i doktorantów oraz inżynierów aktualizujących swoją wiedzę. Czasopismo jest dostępne w bibliotekach krajowych placówek naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz w wersji elektronicznej w portalu Wydawnictwa SIGMA-NOT (od rocznika 2004).
 Inżynieria Materiałowa jako czasopismo nie ma charakteru komercyjnego. Stanowi ważny element krajowej infrastruktury niezbędnej dla rozwoju materiałów i ich technologii.

You are here: Home About the journal