Specjalności - II stopień

Nowoczesne materiały i technologie
Absolwent specjalności:
 • zdobywa poszerzoną wiedzę inżynierską, w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym w obszarze zaawansowanych materiałów inżynierskich i metod ich oceny,
 • posiada w stopniu poszerzonym umiejętność doboru materiałów inżynierskich,
 • umie zastosować specjalistyczne oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w inżynierii materiałowej,
 • potrafi planować eksperyment badawczy z zastosowaniem specjalistycznych metod i technik.
W zależności od wyboru specjalizacji absolwent:
 • posiada wiedzę z zakresu nauki o nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym i motoryzacji,
 • potrafi klasyfikować mechanizmy zużycia i niszczenia materiałów i komponentów podczas eksploatacji,
 • zna zaawansowane technologie wytwarzania i projektowania różnego typu materiałów kompozytowych oraz konstrukcji kompozytowych,
 • posiada wiedzę w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • posiada wiedzę z zakresu inżynierii jakości, statystycznej kontrolą procesów oraz rozwoju i działalnością innowacyjnej w przedsiębiorstwie,
 • zdobywa wiedzę z zakresu polimerów i kompozytów funkcjonalnych, a także metalurgii proszków i technologii przyrostowych 3D,
 • jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, badawczej i naukowej związanej z produkcją, przetwórstwem oraz doskonaleniem jakości materiałów inżynierskich,
 • jest przygotowany do pracy przede wszystkim w działach jakości, kontroli jakości, doskonalenia jakości oraz laboratoriach badawczych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, może pracować w instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych zajmujących się problematyką projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych,
 • posiada umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania jednostkami gospodarczymi, projektowymi i badawczymi oraz zarządzania personelem tych instytucji.
Absolwent specjalności:
 • zdobywa poszerzoną wiedzę inżynierską, w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym w obszarze nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych obejmujących zagadnienia związane z mechaniką, zaawansowanymi technologiami wytwarzania i projektowania różnego typu materiałów kompozytowych oraz konstrukcji kompozytowych, a także przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz mechanizmami degradacji i niszczenia zarówno kompozytów, jak i tworzyw sztucznych w połączeniu z aspektami związanymi z inżynierią jakości, statystyczną kontrolą procesów oraz rozwojem i działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie.
 • zdobywa również wiedzę z zakresu polimerów i kompozytów funkcjonalnych, a także metalurgii proszków i technologii przyrostowych 3D,
 • umie znaleźć informacje związane z profilem specjalności oraz potrafi ocenić ich przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie doboru materiałów i technologii wytwarzania celem kształtowania struktury i właściwości nowoczesnych kompozytów i tworzyw sztucznych z punktu widzenia ich potencjalnych zastosowań użytkowych,
 • zna podstawowe metody badań i nowoczesne techniki pomiarów laboratoryjnych związane z oceną właściwości kompozytów i tworzyw sztucznych,
 • potrafi planować eksperyment, jak również rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie,
 • posiada wiedzę w zakresie najnowszych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych i wytwarzania materiałów kompozytowych.
 • przygotowany jest do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem, przetwórstwem, a także recyklingiem oraz sprzedażą materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych.
Absolwent specjalności:
 • jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, badawczej i badawczo – naukowej związanej z produkcją, przetwórstwem oraz doskonaleniem jakości materiałów inżynierskich,
 • jest przygotowany do pracy przede wszystkim w działach jakości, kontroli jakości, doskonalenia jakości oraz laboratoriach badawczych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw przemysłowych i badawczo – rozwojowych,
 • może podejmować pracę w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradczych zajmujących się transferem materiałów, technologii oraz certyfikacją wyrobów i systemów jakości,
 • jest przygotowany do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacja, energetyka, lotnictwo, p. maszynowy, obróbczy, metalurgiczny; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz szczególnie do zarządzania systemami jakości, a także kontroli jakości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.
Absolwent specjalności:
 • zna podstawy konstrukcji i eksploatacji pojazdów,
 • ma rozszerzoną wiedzę o materiałach stosowanych na elementy konstrukcyjne w motoryzacji i nowoczesnych technologiach ich wytwarzania z uwzględnieniem podstaw sterowania i modelowania tych procesów,
 • zna mechanizmy zużycia materiałów stosowanych w pojazdach,
 • potrafi dobrać metody badawcze do oceny właściwości elementów konstrukcyjnych pojazdów,
 • zna metody recyklingu zużytych pojazdów,
 • posiada podstawową wiedzę o automatyce i robotyce stosowanej w przemyśle,
 • potrafi zaprezentować wyniki rozwiązań projektowych,
 • dysponuje wiedzą o systemach zarządzania w przemyśle motoryzacyjnym,
 • jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych z branży "Automotive" - wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie wykorzystywane w motoryzacji,
 • może pracować w przedsiębiorstwach obrotu tymi materiałami oraz instytutach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych zajmujących się problematyką projektowania, doboru materiałów i technologii wytwarzania elementów konstrukcyjnych pojazdów,
 • posiada umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami, zarządzania jednostkami gospodarczymi, projektowymi i badawczymi oraz zarządzania personelem tych instytucji.
Absolwent specjalności:
 • posiada wiedzę z zakresu nauki o nowoczesnych materiałach konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym
 • zna i potrafi dobierać materiały żarowytrzymałe oraz technologie w celu kształtowania właściwości elementów napędów lotniczych,
 • potrafi dobierać metody uszlachetniania powierzchni na drodze obróbek cieplno-chemicznych i technologie wytwarzania powłok ochronnych stosowanych w lotnictwie,
 • ma wiedzę o nowoczesnych materiałach kompozytowych,
 • zna nowoczesne technologie i procesy specjalne, potrafi je zastosować do ochrony elementów silników lotniczych przed zużyciem i korozją,
 • potrafi klasyfikować mechanizmy zużycia i niszczenia materiałów i komponentów podczas eksploatacji napędów pojazdów powietrznych, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać ich powierzchnię,
 • zna nowoczesne metody pomiarowe i badawcze stosowane w przemyśle lotniczym,
 • potrafi planować eksperyment badawczy z zastosowaniem specjalistycznych metod i technik zgodnych z wymogami i normami lotniczymi,
 • ma wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów powietrznych,
 • jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku technologa procesów specjalnych, inżyniera kontroli jakości itp., w zakładach prowadzących produkcję lotniczą,
 • potrafi współpracować z konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania i wytwarzania komponentów lotniczych od których wymaga się szczególnej odporności na korozję i erozję, oddziaływanie wysokiej temperatury i przenoszących znaczne obciążenia mechaniczne,
 • posiada umiejętność komunikowania się, korzystania z nowoczesnej informacji technicznej oraz zna podstawowe zasady finansowania działalności badawczej w przedsiębiorstwie.